O nás

Společnost EBM – Expert Building Management, s.r.o. byla založena v roce 1998. Svým vznikem navázala na činnosti svého zakladatele, který působil od roku 1991 nejdříve ve společném Československu, po rozdělení federace na Slovensku.

Jsme od prvního kontaktu s klientem otevření jeho záměrům a spolu s ním řešíme všechny otázky tak, aby k úspěšné realizaci záměrů vedla nejefektivnější možná cesta. Zakládáme si na solidním přístupu ke svým zaměstnancům a subdodavatelům, snažíme se být korektním a uctivým partnerem.

Naše strategie

Strategií společnosti EBM – Expert Building Management, s.r.o. je zaujmout klienty jedinečností poskytovaných služeb ve smyslu záruk za kvalitu, profesionality všech svých pracovníků a jejich vzájemné zastupitelnosti a informovanosti, flexibility.

EBM Group

Společnost EBM – Expert Building Management, s.r.o. je součástí skupiny firem EBM Group, kterou spolu s ní tvoří společnosti: EBM Construct s.r.o.EBM Partner a.s. a EBM Rent, s.r.o.

Vedení společnosti

Ľubo Vais

Ing. Ľubomír Vais

Zakladatel společnosti, jednatel, ředitel společnosti

Jakub Vais

Mgr. Jakub Vais

Partner společnosti, jednatel, obchodní ředitel

Ing. arch. Petr Vacek

Ing. arch. Petr Vacek

Partner společnosti, jednatel, hlavní architekt, ředitel divize projekce

Ing. Martin Zelenka

Ing. Martin Zelenka

Hlavní inženýr projekce

Integrovaná politika EBM

Společnost EBM – Expert Building Management, s.r.o. se zabývá projektovou a inženýrskou činností, výkonem technického dozoru investora, projektovým managementem, realitní činností a přípravou projektů. Vedení společnosti si plně uvědomuje, že včasnost, kvalita, minimální negativní dopad na životního prostředí, prevence vzniků úrazů a bezpečnost práce všech zaměstnanců jsou podmínkou úspěšného působení společnosti na trhu.Politika managementu, která je pravidelně přezkoumávána vedením je zaměřena na:

1. Zaměření na zákazníka

Výsledkem snažení společnosti je spokojený a vracející se zákazník. Vytváří a rozvíjí vhodné podmínky k lepší otevřené komunikaci a spolupráci.

2. Specializace

Společnost se snaží o zvyšování a posilování důvěry zákazníků a jiných zainteresovaných stran k nabízeným specializacím, tak abychom patřili mezi nejlepší v oboru.

3. Zaměření na zaměstnance

Společnost považuje zaměstnance za základní zdroj úspěchu firmy. Vhodnou personální politikou vytváří kolektiv pracovníků spokojených ve své práci, kteří mohou nejen odvádět dobrou práci v dobré kvalitě, ale jsou sami zdrojem nových myšlenek k trvalému zlepšování společnosti. Pravidelným vzděláváním zvyšujeme a prohlubujeme povědomí zaměstnanců o vlastní odpovědnosti ve vztahu ke kvalitě provedené práce, k ochraně životního prostředí a ochraně zdraví.

4. Zaměření na dodavatelé

Dodavatelům nabízí partnerství a řádné plnění sjednaných závazků. Od dodavatelů požaduje vysokou kvalitu dodávek respektující kvalitu námi poskytovaných služeb. Chrání informace dodavatelů se stejným úsilím jako informace vlastní či informace zákazníků.

5. Zaměření na procesy – jejich stabilitu a zkvalitnění

Společnost preferuje preventivní přístupy při předcházení neshodám v oblasti jakosti, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Usiluje o trvalé zlepšování svého environmentálního profilu a snižování rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pomocí plnění stanovených cílů a cílových hodnot a zavedením a trvalým prověřováním systému tak, aby plně odpovídal požadavkům legislativy.

6.Zlepšování kvality životního prostředí

Preferuje služby příznivější k životnímu prostředí a s minimálním potenciálem vzniku nebezpečí, pokud je to technicky a ekonomicky možné.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a Požární ochrana

Společnost klade důraz na prevenci vzniku možného ohrožení zdraví nebo života zaměstnanců a ostatních spolupracujících osob, jejich úrazů a celkovou minimalizaci dopadů všech realizovaných činností na zdraví.

V Praze 01.11.2011

Ing. Ľubomír Vais
(ředitel společnosti)

Mgr. Jakub Vais
(představitel managementu)